advance-np-products-supply
37
เคมเนอร์วิต ซี 200
สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)
สำหรับ กุ้ง ปลา
ช่วยลดภาวะเครียดในกุ้งและปลา
ช่วยให้กุ้งปลา มีสุขภาพแข็งแรง
และการเจริญเติบโตที่ดี
np1
ตราดาว TRADAW
สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)
สำหรับ กุ้ง ปลา
ใช้ตราดาว คลุกเคล้ากับอาหารให้ทั่ว
สเปรย์ด้วยน้ำสะอาด 50/100 มิลลิลิตร
แล้วจึงนำไปเคลือบด้วยน้ำมันปลา
น้ำมันหมึกหรือสารเหนียว ผึ่งไว้ในที่ร่ม
ประมาณ15นาที ก่อนนำไปหว่าน
36
โปรติกตราดาว
สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)
ช่วยเสริมวิตามิน สำหรับปลาและกุ้ง
ช่วยให้กุ้งและปลาแข็งแรง

42
ไคโตซาน โกล์ด
ใช้เคลือบอาหารป้องกันการสูญเสียคุณค่าทางอาหาร
เคลือบสารบำรุง และวิตามิน
เพิ่มความคงตัวของอาหารให้กุ้งได้รับสารอาหารเต็มประสิทธิภาพ