advance-np-products-supply

กลุ่มสารปรับสภาพน้ำ

คลีนอัพ clean up
คลีนอัพ (CLEAN UP)
คลีนอัพ ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ใช้จับสารแขวนลอยในน้ำ ใช้ได้ในสภาพน้ำที่เป็นกรดและด่าง ไม่ทำลายแพลงก์ตอน และจุลินทรีย์ในน้ำ ไม่ทำให้น้ำดร๊อป
ใช้ 2-3 กก./ไร่ ควรหว่านแห้งเท่านั้น ระหว่างจับตะกอนควรตีเครื่องให้อากาศเต็มที่ ใส่ในเวลากลางวัน
ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม
41
อควา-บลูด์
เป็นสีน้ำวิทยาศาสตร์ โดยมีส่วนผสมของ EDTA
ช่วยในการจับโลหะหนัก ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
สีน้ำขึ้นทันที สีทนอยู่ได้นานไม่ตกค้าง
ย่อยสลายในธรรมชาติ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์น้ำ
ไม่ทำให้ พีเอ็ช.เปลี่ยนแปลง